Енергийна ефективност

Договори за
енергийна ефективност

Договорите за енергийна ефективност (EPC) са доказан и международно признат метод за възлагане на поръчка за намаляване на оперативните разходи. Подобрява се и въздействието на сградите върху околната страна с нисък риск за собствениците на имоти.

При договор за енергийна ефективност, компанията, която предоставя услугите за енергийна ефективност (ESCO), влага своето техническо ноу-хау. Тя осигурява пълния набор от необходими услуги, които да доведат до намаляване на оперативните и енергийни разходи и разходите за поддръжка. Анализира възможностите за енергия от възобновяеми източници и/или мерки за подобряване на разпределеното генериране на енергия. ESCO компанията носи пълна отговорност за предлаганите услуги.

Компанията за енергийни услуги (ESCO) управлява всички аспекти на проекта от начало до край: сграден одит, проектиране и инженеринг, анализ на казуси, пускане в експлоатация и текущи измервания и проверки на производителността. ESCO носи риска по изпълнението на проекта под формата на дългосрочна финансова гаранция, за да осигури реализирането на планираното съкращаване на енергийните и оперативните разходи и да го поддържа във времето.

Energy performance contracting
The EPC process