Energi efficiency and powermanagement

Енергийна ефективност

Анализ на електроразпределителната система, решения и договори за енергийна ефективност.

Изследване, анализ и препоръки

Електрическите системи са изложени на рискове, които могат да доведат до нарушения в електрозахранването и непредвидени фирмени разходи. New System предоставя аналитични проучвания и одит на електрическата система, за да се оцени, дали тя работи работи по безопасен и ефективен начин. Аналитичните ни услуги включват подробен доклад за текущото състояние на системата, както и препоръки за подобряване на надеждността, на безопасността и на енергийната ефективност.

Стъпки на проекта

Етапите на проекта включват:

 • Интервю с отговорния персонал в предприятието
 • Анализ на съществуващата електроразпределителна система
 • Оценка на състоянието на оборудването
 • Оценка на инсталацията по отношение на експлоатационната безопасност
  и непрекъснатостта на захранването
 • Локализиране на ненадеждни и критични точки на системата
 • Анализ на производствения процес и на рисковете за електрическата система
 • Оценка на настоящите и бъдещите енергийни нужди
 • Предлагане на пакет от решения за повишаване на енергийната ефективност
 • Представяне на резултатите от одита
 • План за действие – спешни мерки, краткосрочни мерки, дългосрочни мерки

Договори за
енергийна ефективност

Договорите за енергийна ефективност (EPC) са доказан и международно признат метод за възлагане на поръчка за намаляване на оперативните разходи. Подобрява се и въздействието на сградите върху околната страна с нисък риск за собствениците на имоти.

При договор за енергийна ефективност, компанията, която предоставя услугите за енергийна ефективност (ESCO), влага своето техническо ноу-хау. Тя осигурява пълния набор от необходими услуги, които да доведат до намаляване на оперативните и енергийни разходи и разходите за поддръжка. Анализира възможностите за енергия от възобновяеми източници и/или мерки за подобряване на разпределеното генериране на енергия. ESCO компанията носи пълна отговорност за предлаганите услуги.

Компанията за енергийни услуги (ESCO) управлява всички аспекти на проекта от начало до край: сграден одит, проектиране и инженеринг, анализ на казуси, пускане в експлоатация и текущи измервания и проверки на производителността. ESCO носи риска по изпълнението на проекта под формата на дългосрочна финансова гаранция, за да осигури реализирането на планираното съкращаване на енергийните и оперативните разходи и да го поддържа във времето.

Energy performance contracting
The EPC process
error: Copyright © New System. All rights reserved.