Енергиен мениджмънт с Ecostructure Power Monitoring Expert

Решения за енергиен мениджмънт

Подобряване на качеството и непрекъснатостта на захранването. Максимална ефективност през целия експлоатационен цикъл.

За да функционира по възможно най-ефективен начин, електроразпределителната мрежа в сградата се нуждае от наблюдение и управление. 

Енергийният мениджмънт представлява непрекъснат процес, включващ цикъл от измерване, анализ, вземане на решения, прилагане на мерки за подобряване и управляване на ефективността, наличността и надеждността на електрическите системи.

Мониторингът в реално време дава възможност за вземане на информирани и навременни решения за поддържане на наличността, надеждността и безопасността на системата, както и възможност за разпределяне на разходите по звена, отдели, етажи, сгради, и реализиране на допълнителни икономии на енергия.

Внедряването на система за енергиен мениджмънт, базирана на
Power Monitoring Expert, е свързано с редица предимства, ориентирани към подобряване на безопасността, повишаване на енергийната ефективност, повишаване на качеството и сигурността на захранването.

New System е инженерингов партньор на Schneider Electric за системи за енергийна ефективност, сградна автоматизация и автоматизация на дома.

Софтуер за мониторинг на електрозахранването и консумацията на Шнайдер Електрик от New System
Енергиен мониторинг и мениджмънт на търговска сграда

Подобряване на безопасността

Енергийният мениджмънт с Power Monitoring Expert  дава възможност за проследяване на ключови параметри в енергийната мрежа, осигуряване на правилна работа на апаратурата, изолиране на повредите, като по този начин се осигурява безопасно функциониране на системата.

Постоянното следене на температурата на връзките, дистанционното управление на комутационната апаратура и навременното локализиране на неизправности допринася за избягването на рискове, свързани с нормалното функциониране
на системата.

Оптимизиране на непрекъснатостта
на захранването

Решенията на New System базирани на софтуера Power Monitoring Expert позволяват на мениджърите на съоръжения да разберат причините за събитията, произтичащи в електроразпределителната система и да идентифицират модели, по които те се случват,
с цел избягване или смекчаване на бъдещи събития.

Следят се също настройките на защитата, за да се избегнат прекъсвания, както и капацитета на системата с цел избягване
на претоварвания.

Непрекъснатост на захранването с Power Monitoring Expert
Следене на ка§еството на електроенергията

Максимална ефективност през целия експлоатационен цикъл

Въвеждането на софтуера PME в системите, изградени от New System, дава разнообразни възможности за подобряване на енергийната ефективност на сградите:

 • Измерване на ефективността, идентифициране на възможности за допълнителни икономии на енергия
 • Избягване на несъответствия при фактуриране и санкции
  поради пиково потребление
 • Създаване на отчетност чрез разпределяне на разходите
  по отдели и процеси
 • Намаляване на глобите за свръхпотребление и лош фактор
  на мощността
 • Оценяване на възможностите за разширяване на системата
  с нови мощности
 • Мониторинг на натоварването в цялата система или
  в отделни вериги
 • Тестване на резервно захранване, проактивна поддръжка

Подобряване на качеството и сигурността на захранването

Софтуерът Power Monitoring Expert осигурява постоянен мониторинг на надеждността и качеството на захранването (проследяване на хармоници, съобщения за събития, тенденции, доклади) и спомага за оптимизиране на работата на мрежата. Информацията в реално време, която предоставя платформата, намалява времето за реакция при прекъсване на захранването.

Сигурност на захранването

Самостоятелно измерване на потреблението и разпределение на разходите между звената

Благодарение на решенията за енергиен мениджмънт на New System, базирани на софтуера Power Monitoring Expert, мениджърите на съоръжения разполагат с по-голяма яснота във фактурите за електроенергия и по-голяма прозрачност относно потреблението в различните точки на съоръжението. Софтуерът дава възможност за самостоятелно измерване и разпределяне на разходите за енергия по отделни потребители, звена, отдели, процеси, етажи. Тази яснота е предимство и при стартиране на процеси за икономия на енергия, защото така се разбира по-добре кой процес, сграда или етаж предоставя най-големи възможности за намаляване на разходите. Разпределянето на разходите между различните отдели води и до промяна в поведението на потребление.

Съответствие със стандартите за ефективност на сградите

Все повече сгради изискват сертификат за енергийна ефективност. Решенията на New System дават възможност за постигане на съответствие с действащите стандарти, например ISO 50001 за енергиен мениджмънт. 

 • Постоянен температурен мониторинг с цел избягване на пожар поради неизправност в електрическата система
 • Ранно откриване на условия, които могат да причинят пожар
 • Оптимизиране на поддръжката и намаляване на общите разходи за притежание
 • Намаляване на рисковете чрез следене на настройките на защитните устройства
 • Управляване на съгласуването на защитните устройства през целия цикъл на проектиране, внедряване, мониторинг на експлоатацията и отчети за работата.

Изпълнени проекти за енергиен мениджмънт

Ритейл парк Карлово
Ритейл парк Карлово
V&T Trade, Голяновци
Masterhaus, Kaznlak
Masterhaus, Казанлък
error: Copyright © New System. All rights reserved.