Сертификати,
акредитации и политики

Политика по управление на качество и здравословните и безопасни условия на труд

Ръководството и персоналът на НЮ СИСТЕМ ООД се ангажират да предоставят качествени услуги и изпълняват качествени проекти за своите клиенти.  Нашата визия е да бъдем предпочитания експертен партньор в предлагането на цялостни технически решения за сградна автоматизация, както и в областта на енергийната ефективност и сигурната експлоатация на сградната инфраструктура.

Настоящата политика съответства на поставените от нас стратегически цели като основен елемент на общата стратегия за управление на Дружеството за повишаване на конкурентоспособността на дружеството и развитието на бизнеса ни.

НЮ СИСТЕМ ООД ще развие култура на непрекъснато усъвършенстване на интегрираната система за управление в рамките на обхвата и определения контекст на дружеството, като постига високо качество на проектите и услугите, и високо ниво на удовлетвореност на клиентите и заинтересованите страни. Това ще постигнем чрез подходящо мотивиране на персонала и подобряване на всички процеси, приложени в управлението на нашите дейности. Ще осигуряваме съвременни здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ), съобразени с контекста и естеството на оценените рискове и възможности за здравето и безопасността при работа, за да предотвратяваме инциденти и влошаване на здравословното състояние на персонала.

Ще предоставим значително по-добра стойност на клиентите ни и заинтересованите страни чрез въвеждането на иновативни технологии, осигуряващи безопасност и щадящи околната среда.

Ръководният персонал на Дружеството се ангажира да спазва всички законови и нормативни изисквания, да осигурява  идентифициране на опасностите и оценяване на рисковете, както и прилагането на мерки за предотвратяването на вреди или минимизирането на рисковете и непрекъснато подобряване на условията на труд.

Поетите ангажименти от Ръководството се отразяват в процесите по управление на ЗБУТ, за да се осигури солидна, заслужаваща доверие и надеждна система за управление.

Ръководството на НЮ СИСТЕМ ООД носи отговорност за огласяване, разбиране, прилагане и развитие на настоящата политика, и за осигуряване на участието на персонала в процеса на вземане на решения, свързани с управлението на здравето и безопасността при работа.

Настоящата политика ще бъде обект на ежегоден преглед от ръководството за нейната пригодност и е публикувана на интернет сайта на дружеството, за да бъде достъпна за заинтересованите страни.