Проект „Придобиване на професионална квалификацията и ключови компетенции на служителите на Ню Систем ООД“

EU
“Ню Систем“ ООД сключи административен договор BG05M9OP001-1.021-0484 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.021 Обучения за заети лица, която се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Проектът е с наименование Придобиване на професионална квалификацията и ключовите компетенции на служителите на „Ню Систем“ ООД и има за цел да повиши производителността на труда и качеството на работната сила, чрез насърчаване на инвестициите в развитие на уменията на заетите лица и създаване на условия за устойчива заетост, чрез включването им в обучения за придобиване на професионална квалификация и ключова компетенция.

Бюджетът на проекта е на обща стойност 41 827.50 лв., от които 35 553.38 лв. е финансирането от Европейския социален фонд и 6 274.12 лв. от националния бюджет.
Началната дата на проекта е 06.03.2018 г. с дата на приключване 30.06.2019 г.
Срокът на изпълнение на договора е 17 месеца.


www.eufunds.bg


Публикувана

в

от

Етикети:

error: Copyright © New System. All rights reserved.