Energy Efficiency Contracting

Energy Efficiency

Договори за
енергийна
ефективност

Договорите за енергийна ефективност (EPC) са доказан и международно признат метод за възлагане на поръчка за намаляване на оперативните разходи и въздействието на сградите върху околната страна с нисък риск за собствениците на имоти.

При договор за енергийна ефективност, компанията, която предоставя услугите за енергийна ефективност (ESCO), влага своето техническо ноу-хау, за да осигури пълния набор от услуги за енергийна ефективност, намаляване на оперативните разходи и разходите за поддръжка, осигуряване на енергия от възобновяеми източници и/или мерки за подобряване на разпределеното генериране на енергия, като носи пълна отговорност за предлаганите услуги.

Компанията за енергийни услуги (ESCO) управлява всички аспекти на проекта от начало до край: сграден одит, проектиране и инженеринг, анализ на казуси, пускане в експлоатация и текущи измервания и проверки на производителността. ESCO носи риска по изпълнението на проекта под формата на дългосрочна финансова гаранция, за да осигури реализирането на планираното съкращаване на енергийните и оперативните разходи и да го поддържа във времето.