Certificates and Proffessionalism

Сертификати и акредитации

Политика по управление на качество и здравословните и безопасни условия на труд

Ръководството и персоналът на НЮ СИСТЕМ ООД се ангажират да предоставят качествени услуги и изпълняват качествени проекти за своите клиенти.  Нашата визия е да бъдем предпочитания експертен партньор в предлагането на цялостни технически решения за сградна автоматизация, както и в областта на енергийната ефективност и сигурната експлоатация на сградната инфраструктура.

Настоящата политика съответства на поставените от нас стратегически цели като основен елемент на общата стратегия за управление на Дружеството за повишаване на конкурентоспособността на дружеството и развитието на бизнеса ни.

НЮ СИСТЕМ ООД ще развие култура на непрекъснато усъвършенстване на интегрираната система за управление в рамките на обхвата и определения контекст на дружеството, като постига високо качество на проектите и услугите, и високо ниво на удовлетвореност на клиентите и заинтересованите страни. Това ще постигнем чрез подходящо мотивиране на персонала и подобряване на всички процеси, приложени в управлението на нашите дейности. Ще осигуряваме съвременни здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ), съобразени с контекста и естеството на оценените рискове и възможности за здравето и безопасността при работа, за да предотвратяваме инциденти и влошаване на здравословното състояние на персонала.

Ще предоставим значително по-добра стойност на клиентите ни и заинтересованите страни чрез въвеждането на иновативни технологии, осигуряващи безопасност и щадящи околната среда.

Ръководният персонал на Дружеството се ангажира да спазва всички законови и нормативни изисквания, да осигурява  идентифициране на опасностите и оценяване на рисковете, както и прилагането на мерки за предотвратяването на вреди или минимизирането на рисковете и непрекъснато подобряване на условията на труд.

Поетите ангажименти от Ръководството се отразяват в процесите по управление на ЗБУТ, за да се осигури солидна, заслужаваща доверие и надеждна система за управление.

Ръководството на НЮ СИСТЕМ ООД носи отговорност за огласяване, разбиране, прилагане и развитие на настоящата политика, и за осигуряване на участието на персонала в процеса на вземане на решения, свързани с управлението на здравето и безопасността при работа.

Настоящата политика ще бъде обект на ежегоден преглед от ръководството за нейната пригодност и е публикувана на интернет сайта на дружеството, за да бъде достъпна за заинтересованите страни.

Сертификати за
съответствие със стандарти

ISO 9001 Съответствие на Система за Управление на Качеството

ISO 45001 Съответствие на Система за Управление на Здравето и Безопасността при Работа

Сертификати
за партньорство

Certified EcoXpert Building Management Systems 2020

Valued KNX Partner on Schneider Electric 2020

Valued Building Automation Partner on Schneider Electric 2020

Highest turnover in 2018 and 2019 in HVAC products and systems for building automation

Siemens 2019 Solution Partner

Signify 2019 Partner

Siemens 2017 Solution Partner

Siemens Certificate of Achievement 2015

Siemens Certificate of Achievement 2013

Schneider Electric Certificate of Achievement 2008

Siemens HVAC Solutions Certification 2006

T.A.C. Authorization for System Integration 2004